Algemene voorwaarden

1. Energie Cooperatie BUITENgewoon Duurzaam U.A. is gevestigd te Heerenveen en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 83948724 (hierna “BUITENgewoon Duurzaam”).

2. BUITENgewoon Duurzaam verleent advies bij duurzaamheidsvraagstukken en verleent daarmee samenhangende diensten.

3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door BUITENgewoon Duurzaam  aanvaarde opdrachten.
De toepasselijkheid van door de cliënt of opdrachtgever ("opdrachtgever") gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitgesloten.

4. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënt.

5. Niet alleen BUITENgewoon Duurzaam, maar ook alle natuurlijke- of rechtspersonen die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

6. Bij aanvaarding van een opdracht garandeert BUITENgewoon Duurzaam op geen enkele wijze de totstandkoming van een bepaald resultaat.

7. Indien een opdrachtgever binnen10 dagen na een tweede schriftelijk verzoek BUITENgewoon Duurzaam nog niet betaald heeft, is aansprakelijk voor de kosten die maakt ter inning van haar vorderingen.
Tevens is rente over de vordering verschuldigd vanaf datum facturering. Het rentepercentage is 8% op jaarbasis.

8. Indien bij de uitvoering van een opdracht van een opdrachtgever (een nalaten daaronder begrepen) zich een gebeurtenis voordoet die leidt tot aansprakelijkheid van BUITENgewoon Duurzaam voor geleden schade, dan zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van het honorarium dat in de laatste drie maanden voor de desbetreffende opdracht door BUITENgewoon Duurzaam in rekening is gebracht. BUITENgewoon Duurzaam sluit iedere verdere aansprakelijkheid voor schade in welke vorm ook uit.

9. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens BUITENgewoon Duurzaam en de door BUITENgewoon Duurzaam bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

10. De keuze van door BUITENgewoon Duurzaam in te schakelen derden zal, waar mogelijk, plaatsvinden in overleg met de cliënt met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. 
BUITENgewoon Duurzaam is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.
De cliënt machtigt BUITENgewoon Duurzaam  eventuele door derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen namens hem te aanvaarden.

11. De opdracht als zodanig houdt geen volmacht aan BUITENgewoon Duurzaam in tot het sluiten van overeenkomsten namens de opdrachtgever.
De opdrachtgever onthoudt zich van activiteiten die BUITENgewoon Duurzaam bij het vervullen van haar opdracht kunnen belemmeren of haar activiteiten kunnen doorkruisen.
De opdrachtgever maakt geen gebruik van soortgelijke diensten van anderen dan BUITENgewoon Duurzaam.

12. De opdrachtgever vrijwaart BUITENgewoon Duurzaam tegen alle aanspraken van derden, de kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de cliënt verricht, tenzij die aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove nalatigheid van BUITENgewoon Duurzaam.

13. Op de rechtsverhouding tussen BUITENgewoon Duurzaam en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
De rechter te Noord Nederland is bevoegd van enig geschil dat tussen BUITENgewoon Duurzaam  en een cliënt mocht ontstaan, kennis te nemen.

 

Privacyverklaring en Cookiebeleid

BUITENgewoon Duurzaam staat ervoor integer en zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens.
Deze worden dan ook zorgvuldig door ons verwerkt en beveiligd.

BUITENgewoon Duurzaam respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website en haar (potentiële) opdrachtgevers.

BUITENgewoon Duurzaam verzamelt en verwerkt geen persoonsgegevens, tenzij u deze bewust aan ons heeft verstrekt via de website, via e-mail, mondeling of anders.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u die hebt verstrekt. Dit kan onder meer zijn voor het inventariseren van uw vraag of voor het uitvoeren van uw opdracht.
Uw gegevens worden in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt tenzij BUITENgewoon Duurzaam  daartoe wettelijk verplicht is.

Onze website kent een contactformulier. Om op uw vraag of bericht te kunnen reageren zal BUITENgewoon Duurzaam enkele gegevens van u vastleggen.
U kunt ons natuurlijk ook rechtstreeks mailen via info@buitengewoonduurzaam.com

De persoonsgegevens die u met ons deelt, worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van BUITENgewoon Duurzaam nodig is.

De website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat door de door u bezochte website automatisch op uw harde schijf wordt opgeslagen.
Wij identificeren u niet, maar gebruiken de cookies om de bezoekerservaringen bij te houden en te verbeteren. U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren.

BUITENgewoon Duurzaam heeft passende maatregelen genomen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. We streven daarmee naar een passend beveiligingsniveau.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@buitengewoonduurzaam.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
De persoonlijke gegevens (met uitzondering van uw naam) maakt u zwart.

BUITENgewoon Duurzaam behoudt zich het recht voor van tijd tot tijd haar privacy statement aan te passen.